2017 Zilveren maan - Boloria selene   E: Small Pearl-bordered Fritillary  D: Braunfleckiger Perlmutterfalter                                                                       F: Le Petit Collier Argenté

Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017
Breinig, D, 2017